SUMMER 2015 STANDINGS

   MON   WED & THURS  (rescheduled games)

   Week 9 MON & TUES  WED & THURS

  Week 8 MON & TUES   WED & THURS

  Week 7  MON & TUES   WED & THURS

  Week 6 MON & TUES   WED & THURS

Week 5  MON & TUES   WED & THURS

  Week 4 MON & TUES   WED & THURS

  Week 3   MON & TUES   WED & THURS

  Week 2  MON & TUES  WED & THURS

  Week 1 MON & TUES    WED & THURS